WIDZIANE Z SOŁECKIEJ ŁAWY (69) WRZESIEŃ 2018

Oceń wpis:: 
Jeszcze nikt nie glosował

  Na sesji Rady Miasta w dniu 29 sierpnia pożegnano odchodzącą na emeryturę panią skarbnik Jadwigę Stryjecką. Musiała być ona osobą niezwykle kompetentną i pracowitą, skoro trzej kolejni burmistrzowie nie widzieli potrzeby zmiany skarbnika. Do licznych podziękowań i wyrazów uznania za piętnastoletnią pieczę nad gminną kasą, którymi hojnie panią Jadwigę obdarzono, pragnę i ja dorzucić swoje trzy grosze. Za tytuł do tego poczytuję sobie drobny udział – jeden z czternastu głosów - w powołaniu Jej na stanowisko skarbnika. A był to czas, kiedy w okolicznych gminach zastanawiano się, czy zaorzą Rajgród, czy też nie? To, że udało się nam uniknąć zarządu komisarycznego, to w dużej mierze Jej zasługa. I choć to już odległe czasy, uważam, że należy jej się pamięć o tym osiągnięciu i serdeczne zań podziękowanie.

Mam też względem pani Jadwigi drugi, nieco bardziej osobisty tytuł do wdzięczności. Kadencja 1998 – 2002 to początki starań o unijne dofinansowania. Gmina sporządziła projekt wodociągu północnego, ale aby starać się o dofinansowanie, trzeba było mieć środki własne albo zdolność kredytową, a myśmy nie mieli ani jednego ani drugiego. W tym samym czasie grajewska mleczarnia przechodziła na indywidualny odbiór mleka bezpośrednio z gospodarstw. Aby się jednak za taki odbiór załapać, trzeba było mieć świadectwo jakości wody. A w zdecydowanej większości gospodarstw leżących przy projektowanym wodociągu woda z własnych ujęć nie spełniała wymogów. Namawiałem więc tych gospodarzy, by zamiast inwestować w uzdatnianie wody, udzielili gminie pożyczki na udział własny w budowie wodociągu. Po zebraniu wstępnych deklaracji okazało się jednak, że gmina nie może pożyczyć pieniędzy od nikogo – nawet od własnych mieszkańców. I wtedy pani Jadwiga pomogła znaleźć sposób na obejście tego zakazu i na ile mogła, starała się pomóc w realizacji zamierzenia. Z różnych względów się to nie udało, nie mniej zaangażowanie pani Jadwigi w poparcie inicjatywy obywatelskiej pozostaje w mojej wdzięcznej pamięci.

Jako że gmina nie może funkcjonować bez skarbnika, następną - po uchwale odwołującej panią Stryjecką – była uchwała powołująca nowego skarbnika. Została nim pani Joanna – niegdyś Zemelka a obecnie Andruk. Przyjmując gratulacje, pani Joanna była tak samo bardzo stremowana nowymi obowiązkami, jak przed piętnastu laty pani Jadwiga. Wnioskując po wynikach pracy pani Jadwigi, trema pani Joanny dobrze wróży przyszłym finansom gminy. A już „na dzień dobry” nowy skarbnik staje przed niezwykle trudnym zadaniem, które szczegółowo opisuje przyjęte na zakończenie obrad:


Stanowisko
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie w sprawie udzielenia rekompensaty Gminie Rajgród z tytułu utraconych
dochodów w podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych

Rada Miejska w Rajgrodzie wnosi o udzielenie rekompensaty Gminie Rajgród z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych za rok 2018.

W związku z wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1276) Gmina Rajgród stanęła w obliczu utraty znacznej części dochodów budżetu gminy. Przepisy ww. ustawy zmieniły definicję elektrowni wiatrowych i sposób ich opodatkowania. Uregulowania prawne, obowiązujące od początku roku 2017 nakazywały opodatkowanie zarówno części budowlanej elektrowni wiatrowej, jak i technicznej. Wprowadzone w tym .roku przepisy powracają do wcześniejszej zasady, iż opodatkowana może być jedynie część budowlana elektrowni. Bulwersujący jest fakt, iż zmiana zasad opodatkowania następuje z mocą wsteczną, w trakcie trwania roku budżetowego. Tym samym złamana została jedna z podstawowych zasad Państwa prawa, tj. lex retro non agit. Konsekwencją tego jest nie tylko uszczuplenie ustalonych zgodnie z prawem dochodów, ale również zwrot części wpłaconego już podatku od nieruchomości

Ustalona na rok2018 wysokość podatku od nieruchomości dla farmy wiatrowej w Gminie Rajgród to 3 477 373 zł., wysokość podatku po zmianie to 867 559 zł. Różnica to 2 609 814 zł.

W skutek uchwalonych przepisów prawnych – działających z mocą wsteczną – dochody budżetu gminy Rajgród zmniejszyły się o kwotę 2 609 814 zł., co stanowi 10,1 % dochodów bieżących gminy. Środki te miały zostać przeznaczone w szczególności na wkład własny w tzw. projekty unijne realizowane przez Gminę Rajgród. Niestety, zmiana zasad opodatkowania na niekorzyść samorządu, spowoduje konieczność zaciągnięcia przez Gminę kredytów, a poprzez to, wskutek działania władz państwowych, pogorszeniu ulegnie sytuacja finansowa Gminy Rajgród.

Uważamy, że uchwalenie prawa z mocą wsteczną, wymierzonego przeciwko finansom samorządów gminnych jest sprzeczne z Konstytucją oraz ustawami regulującymi system finansów publicznych w Rzeczpospolitej Polskiej.

Mając powyższe na uwadze, apelujemy do Rządu R.P. jako inicjatora zmian, w szczególności do Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów i Pani Teresy Czerwińskiej – Minister Finansów o przekazanie Gminie Rajgród stosownej rekompensaty, wyrównującej zmniejszenie dochodów wskutek zmiany zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych za rok 2018.


Te dwa i pół miliona należy pomnożyć z grubsza przez dwa, bo pieniądze te planowaliśmy przeznaczyć na realizację projektów unijnych, gdzie każda nasza złotówka „przyciąga” co najmniej jedną złotówkę dofinansowania. Przeliczcie sobie Państwo 5 mln. złotych na kilometry niezmodernizowanych dróg, na nieobsadzone etaty w Domu Kultury itp., itd. Tak więc bezprawie obozu rządzącego, które wielu obywatelom wydawało się zagrożeniem wysoce abstrakcyjnym, nabiera całkiem realnych kształtów. Widać też jak na dłoni, do czego PiS-owi potrzebna jest polityczna kontrola nad sądami, o którą tak gorliwie i konsekwentnie zabiega od początku kadencji. No bo jeśli samorządy upomną się o bezprawnie zabrane im fundusze przed sądami …?!

Sołtys WojciechTekst opublikowany w Piśmie Towarzystwa Miłośników Rajgrodu „Rajgrodzkie Echa”